ЕКОНОМСКА ШКОЛА
"НАДА ДИМИЋ"
22. Октобра бр.19 -Земун



 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Појединачна задужења наставника по часовима и стручним већима у школској 2015/2016.


Редни број Назив стручног већа Руководилац стручног већа Годишњи фонд часова
1
Српски језик  и књижевност
Павловић Душанка
44
2
Страни језик
Бакоч Татјана
44
3
Рачуноводство и статистика
Петровић Наташа
44
4
Природно математичке науке
Митић-Ритан Марија
44
5
Информатика и кореспонденција
Николић Радмила
44
6
Физичко васпитање
Шеварлић Предраг
44
7
Историја, географија, социологија,грађ. васпитање и верска настава
Славуљ Драгана
44
8
Економска група предмета
Ђорђић Наташа
44